Het gebruik van deze website

Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.  

Algemeen  

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.  

Informatie en aansprakelijkheid  

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert Juridisch Adviesbureau Noord niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De informatie en gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als juridisch of andersoortig professioneel advies. Aan deze informatie en gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.  

Juridisch Adviesbureau Noord is voorts niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze website en/of de gegevens en informatie die daarop wordt verstrekt. Indien gebruik wordt gemaakt van deze informatie en/of gegevens vindt dat geheel voor eigen rekening en risico plaats.  

Gerelateerde websites  

Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet door Juridisch Adviesbureau Noord worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Juridisch Adviesbureau Noord. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en veronderstellen geen relatie met of goedkeuring door Juridisch Adviesbureau Noord. Juridisch Adviesbureau Noord is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen en staat ook niet garant voor de beschikbaarheid van die websites.  

Computerstoringen  

Juridisch Adviesbureau Noord is niet aansprakelijk voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – virussen e.d.) welke ontstaan of kunnen ontstaan als gevolg van het bezoek van deze website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.  

Juridisch Adviesbureau Noord is een handels- en domeinnaam (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62114840).

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn